REGISTRACE TÝNIŠŤSKÉ ŠLÁPOTY 2018
 
     vybraná trasa: / Track  

    


    jméno a příjmení: / name and surname:

   

    státní příslušnost:/ nationality:

   

    ročník narození: / year of Birth: 


    Email
   


    číslo mobilního telefonu: / cellular phone:
    telefon který budete mít při akci u sebe  
   


   město nebo obec trvalého bydliště: / city ​​of residence:
  
 

   oddíl - klub: / team:
    
 

  PROHLÁŠENÍ:

  Akce se účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsem si vědom(a) náročnosti vybrané trasy. 
  Beru na vědomí, že pořadatel neručí za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která mi účastí vznikne.
  Nesu plnou zodpovědnost za všechny případné škody, které komukoliv způsobím po dobu účasti na akci. 
 
  Budu dodržovat návštěvní řád CHKO Orlické hory.  
  Zavazuji se, že se v lese a zejména v přírodních  rezervacích budu chovat tak, abych neponičil přírodu.
  V žádném případě nebudu odhazovat odpadky, a to ani v okolí občerstvovacích stanovišť.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely akce a zveřejněním jména a ročníku narození ve výsledkové listině akce
  a jejich následné zpracovaní do sportovních tabulek jako jsou například CUST, ITRA, DUV a.t.d.

 Souhlasím s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby v průběhu akce (i před akcí a po jejím skončení) a
 jejich zveřejněním pro účely další propagace akce.
  
 
plně jsem porozuměl a  souhlasím / I agree